Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Zapisz on-line s.c. , ul. Kalwaria 40, 43-384 Jaworze NIP: 937-274-02-41 reprezentowana przez: Andrzeja Szmalec i Joannę Trela-Hajduk
 2. Szkolenia realizowane są zgodnie z programem i warunkami zamieszczonymi w ofercie.
 3. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały w wersji elektronicznej.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI W SZKOLENIACH OTWARTYCH

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Firmę Zapisz on-line s.c. przekazywana jest potencjalnym uczestnikom szkolenia za pośrednictwem strony internetowej firmy www.zapiszon-line.pl, działań marketingowo–promocyjnych oraz poprzez telemarketing.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie:
  • za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie zapiszon-line.pl
  • poprzez wypełnienie formularza w wersji pdf dostępnego na stronie zapiszon-line.pl, a następnie przesłania go na adres zapisy@zapiszon-line.pl
 3. Po zapisaniu się na szkolenie za pośrednictwem formularza on-line uczestnik dostaje automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mai.
  Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia szkolenia
 4. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem platformy Cickmeeting.
  • Link na szkolenie on-line z dostępem do platformy zostaje wysłany drogą mailową 1 dzień roboczy przed datą szkolenia na adres e-mail uczestnika wskazany w formularzu zgłoszenia.
  • Link na szkolenie może być wykorzystany wyłącznie przez osobę zgłoszoną na szkolenie.
  • W przypadku wykorzystania linku przez inną osobą / osoby (niezgłoszoną / niezgłoszone na szkolenie) Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia płatnością również inne osoby, które wykorzystały link.
  • Szkolenia on-line nie są nagrywane. Uczestnik szkolenia uczestniczy w nich w czasie rzeczywistym.
 5. Organizator oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu się do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 6. Organizator szkolenia on-line nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika szkolenia, które uniemożliwią całkowicie lub częściowo uczestniczestwo w szkoleniu on-line
 7. Rezygnacja ze szkolenia on-line musi nastąpić w formie pisemnej, nie później niż 3 dni robocze przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym, jej brak lub nie uczestniczenie w szkoleniu on-line nie zwalnia od uiszczenia faktury w pełnej wysokości.
 8. W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym fakcie Organizatora szkolenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania go na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.
 10. Organizator zastrzega sobie również prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącego szkolenie) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 11. Organizator może odwołać szkolenie poprzez: bezpośredni kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych)

 1. Płatność za szkolenie należy dokonać co do zasady do 14 dni po szkoleniu na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Organizatora. Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.
 2. Faktura za szkolenie wysyłana jest on-line na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia, chyba że zamówienie stanowi inaczej.
 3. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia, a doręczenie określa się w takim przypadku jako skuteczne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jaworze 03.01.2022r.

Aktualizacja punktu 4 Warunków uczestnictwa: 02.03.2022r.